El servei d'atenció al domicili (SAD)

El servei d’atenció al domicili (SAD)

Com a treballadora social de la Lliga Reumatológica Catalana us parlaré del Servei d’Ajuda a Domicili com una de les prestacions que ofereix la Cartera de Serveis Socials.

Dir-vos que la Cartera de Serveis Socials és un conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials que està format per prestacions de tres tipus (prestacions de serveis, prestacions econòmiques i prestacions tecnològiques) que es troben regulades per la Llei de Serveis Socials 12/2007 d’11 d’Octubre.

QUI POT ACCEDIR?

Per accedir a la cartera de serveis socials heu de trobar-vos en situació de vulnerabilitat ja sigui per malaltia, precarietat econòmica, discapacitat, edat avançada, dependència o trobar-vos en d’altres situacions que us dificultin el dia a dia.

Per això com a treballadora social de la Lliga Reumatológica Catalana crec que es important que conegueu algunes prestacions i serveis que la Cartera ofereix, en aquest cas us parlaré del Servei d’ajuda a Domicili (SAD) el qual penso que us pot ser de gran utilitat degut a les limitacions d’autonomia que poden causar les malalties reumàtiques.

El Servei d’Atenció al Domicili són un conjunt de recursos dirigits a donar recolzament i cura a les persones que tenen limitada la seva autonomia i tenen dificultats per realitzar les Activitats de la vida diària (AVD).  Aquest servei inclou dos tipus d’ajuda:

  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d’altres.
  • Cura Personal : Són totes aquelles accions relacionades amb la cura personal (higiene, vestir-se i desvertir-se, repassar i cosir la roba).

 

OBJECTIUS:

Un dels objectius d’aquest servei és desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per la vida autònoma i us ajudin a satisfer amb ajut les Activitats de la vida diària. Si la persona té una edat avançada un dels altres objectius es aconseguir que aquesta pugui estar el màxim de temps possible en el seu domicili millorant la seva qualitat de vida i evitar d’aquesta manera l’ingrés en un centre residencial.

TIPUS : SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PÚBLIC O PRIVAT

Depenent de quina sigui l’entitat que ofereix aquest servei es pot parlat de Servei d’atenció domiciliaria Públic si el servei prové de l’Ajuntament o Servei d’atenció domiciliaria privat (si el servei prové d’alguna empresa- entitat que realitza el servei de manera privada).

Servei d’atenció domiciliaria públic (Ajuntament):

  • Com el puc demanar?

Si es vol sol·licitar de manera pública es té que demanar hora a Serveis socials per ser atesos per una treballadora social que serà la que us informi detalladament sobre el servei i us expliqui els requisits d’accés . Cal tenir en compte que l’accés al servei es farà prèvia valoració professional seguint un criteri professional en el qual es valorarà el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.

Es molt important que es sol·liciti cita al centre de serveis socials que correspongui per domicili de residència ja que si no és així no us podran atendre i us derivaran al centre de serveis socials corresponent.

  • Quan costa el servei?

Hi ha Ajuntaments on aquest servei es gratuït però no és el més freqüent i en la majoria hi ha un  copagament, això vol dir que una part del cost el paga l’Ajuntament i l’altre part el paga l’usuari. El preu del copagament que ha de pagar l’usuari depèn de dues coses; per una banda de la situació econòmica que té (com més renda més haurà de pagar pel servei) i per altre del preu /hora que tingui marcat l’Ajuntament. Per tant el preu final que s’haurà de pagar variarà d’un municipi a una altre encara que l’usuari tingui els mateixos ingressos.

Servei atenció domiciliaria privat (Empresa privada)

Hi ha empreses que ofereixen el mateix servei que s’ofereix des dels Ajuntaments però de manera privada.

  • Com el puc demanar?

Posant-se en contacte amb la empresa que realitza el servei, hi ha moltes empreses actualment que realitzen aquest servei i els preus són molts variables.

  • Quan costa el servei?

El cost del servei varia d’una empresa a l’altre i depèn de diversos factors (del municipi on actuï la empresa, si s’han de realitzar desplaçaments, de les hores contractades). El millor es posar-se en contacte directament amb la empresa- entitat que realitza el servei i consultar-ho. En general cal dir que el preu del servei d’atenció domiciliària privat és més elevat que el servei ofert per l’Ajuntament però les hores disponibles són més.

Tot seguit us parlaré de les persones que realitzen aquest servei. Les persones que realitzen aquestes funcions són les Treballadores familiars. No s’han de confondre les treballadores familiars amb les Treballadores socials ja que les funcions que fan una i altre són diferents.

Les treballadores socials són les encarregades de coordinar a les treballadores familiars que són les que estan fent l’atenció directa al domicili de l’usuari. Remarco aquest punt perquè com a treballadora social i anys d’experiència he vist que molts usuaris tenen confusió entre aquestes dues professions.

Tot seguit us deixo un enllaç perquè pugueu consultar aquesta informació de manera més detallada i un enllaç directe a la cartera de serveis socials amb tot el conjunt de prestacions i serveis que existeixen.

Espero que l’article us hagi estat d’utilitat. Salutacions!

La Cartera de Serveis socials:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/la_cartera_de_serveis_socials/

El Servei d’Atenció al Domicili (SAD): https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/serveis_socials_basics/serveis_datencio_domiciliaria/servei_dajuda_a_domicili 

 

Anna Fuster Miret

Treballadora Social de la Lliga Reumatològica Catalana.

 

banner lliga reumatológica